Heruitgave van de veldgids 'Ontwikkelen van kruidenrijk grasland'

Bijna 15 jaar na de eerste uitgave is nu de geheel herziene veldgids 'Ontwikkelen van kruidenrijk grasland' verschenen. Na diverse herdrukken, waaronder een Vlaamse versie, is op veler verzoek besloten tot een heruitgave. De eerste uitgave kwam tot stand door samenwerking tussen de Dienst Landelijk Gebied en het Expertisecentrum LNV. Op initiatief van de toenmalige hoofdauteur is deze herziene gids uitgegeven door Aardewerk Advies en Bureau Groenschrift.

Twee generaties terug zagen graslanden er geheel anders uit: meer dan de helft was kruidenrijk. Tegenwoordig is van het totale areaal van grofweg 1 miljoen hectare slechts een paar procent te kwalificeren als kruidenrijk grasland. En ruim 90% daarvan is gelegen in wat wij nu natuurgebieden noemen. Vanaf de jaren zeventig stimuleert de overheid boeren om deel te nemen aan natuur- en landschapsbeheer op cultuurgronden. Veel aandacht gaat daarbij uit naar een strategische, gebiedsgerichte aanpak van weidevogelbeheer. Vanwege het voedselaanbod zijn kruidenrijke graslanden voor opgroeiende weidevogelkuikens onmisbaar. Ook uit oogpunt van biodiversiteit en veegezondheid zijn dergelijke graslanden van grote betekenis en verdienen ze meer aandacht in het graslandgebruik.

De gids is te gebruiken door iedereen die betrokken is bij het omvormen van soortenarme, uniforme graslanden tot kruidenrijke vormen daarvan. Met behulp van de veldgids kunt u uitgangssituatie en ontwikkelingsfasen herkennen, en aan de hand van grondsoort en vochttoestand bepaalt u vervolgens een doelgerichte gebruikswijze voor het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Naast een stappenplan en overzichtelijke diagrammen zijn er veel foto's opgenomen van graslandtypen en karakteristieke plantensoorten (gidssoorten). Bij de algehele herziening is dankbaar gebruik gemaakt van een eerder uitgevoerde evaluatie en van recent gehouden interviews. Zo is in de gids extra aandacht gegeven aan de landbouwkundige toepassing van kruidenrijk grasland en zijn ook de teksten over weidevogels en inzaaien aangevuld. Tenslotte is een bijlage toegevoegd met een kort historisch overzicht van de relatie tussen melkveehouderij en kruidenrijk grasland.

De herziening heeft er toe geleid dat de gids in omvang enigszins is toegenomen. Het praktisch gebleken formaat, de gelamineerde omslag en de ringband zijn echter hetzelfde gebleven.

Uit de Nieuwsbrief Utrechts Natuurbeheer van de provincie Utrecht (december 2012):
Het boekje rekent af met een aantal hardnekkige dogma's in het natuurbeheer. In de eerste stadia van ontwikkeling is het voor botanische ontwikkeling bijvoorbeeld noodzakelijk om vroeg te maaien, dus begin of medio mei en niet pas na 15 juni. Vroeg maaien verschraalt meer, maakt een flinke tweede en eventueel derde snede mogelijk en verbetert de concurrentiepositie van kruiden ten opzichte van grassen. [...] De gids besteedt ook veel aandacht aan de agrarische gebruiksmogelijkheden, waaronder energiewaarde, eiwitwaarde en verteerbaarheid van het gewas in de verschillende ontwikkelingsstadia. "Natuurgras" is niet alleen goed te gebruiken voor jongvee, droogstaande koeien en koeien in de 2e helft van de lactatie. Uit voerproeven in de melkveehouderij blijkt dat bijmenging van 25-30% kruidenrijk gras mogelijk is zonder noemenswaardige opbrengstafname. [...] Deze gids van Wim Schippers, Ingeborg Bax en Monte Gardenier is een must voor alle natuurbeheerders met graslanden.
Lees de nieuwsbrief (pdf)

Prijzen
De prijs van de veldgids is € 20,00 (incl. btw)

Staffelprijzen:
€ 20,00 bij 1 - 9 exemplaren
€ 18,50 bij 10 - 49 exemplaren
€ 17,50 bij 50 - 99 exemplaren
€ 15,00 bij 100 of meer exemplaren
(excl. verzendkosten)

> Voorbeeldpagina's
> Lees Nieuwsbericht-1 (pdf)
> Lees Nieuwsbericht-2 (pdf)
> Contact en bestellen
© Aardewerk Advies

© Aardewerk Advies