Recensie

‘De gids maakt het eenvoudig om graslanden te typeren en geeft voor elke uitgangssituatie aanbevelingen voor het tijdstip van maaien en de intensiteit van (na)weiden. Zo is het bij de ontwikkeling van kruidenrijk grasland vanuit een eenvormige grasmat raadzaam de eerste jaren tijdig te maaien (mei) en niet pas na de langste dag (juni). Uiteraard houden we hierbij rekening met wild en broedende vogels. Om te beoordelen of de ontwikkeling de gewenste kant op gaat, zijn goed te herkennen indicatorsoorten opgenomen, zowel voor zand-, klei- en veengronden. Ook wordt aandacht besteedt aan de agrarische gebruiksmogelijkheden in relatie tot energiewaarde, eiwitwaarde en verteerbaarheid van het gewas. Kruidenrijk gras is sowieso goed te gebruiken voor paarden, zoogkoeien, jongvee, droogstaande koeien en koeien in de 2e helft van de lactatie. Uit voerproeven in de melkveehouderij blijkt bovendien dat bijmenging tot wel 25% kruidenrijk gras mogelijk is zonder noemenswaardige afname van de melkopbrengst. Kortom: de graslandgids is een must voor alle beheerders en gebruikers van graslanden’.