Zevende druk van de gids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’

Na een aantal herdrukken (8.000 exemplaren in totaal) werd in 2012 op veler verzoek de veldgids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ herzien en opnieuw uitgegeven. Deze herziene versie (5.000 exemplaren) vond z’n weg naar vele gebruikers. Eind 2020 werd daarom besloten tot een zesde (ongewijzigde) druk (3.000 exemplaren), die twee jaar later alweer uitverkocht was. Vanaf 1 januari 2023 is er een geheel herziene, zevende druk beschikbaar!

De gids draagt kennis aan over omvorming van graslanden, vanuit jarenlange praktijkervaring en ondersteund door landelijke onderzoeksresultaten. Relevante landbouwkundige en ecologische informatie zijn geïntegreerd en in toegepaste vorm weergegeven.

Interesse 
Zo’n 25 jaar na het verschijnen van de eerste druk blijkt de interesse voor deze praktische gids onverminderd groot. De algehele herziening heeft ertoe geleid dat de gids in omvang is toegenomen. Het praktisch gebleken formaat, de gelamineerde omslag en de ringband zijn echter gebleven. De gids vindt zijn weg naar boeren(collectieven), landgoedeigenaren, natuur- en landschapsbeheerders, provincies, gemeenten, waterschappen, hoveniers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en groene adviesbureaus.

Belang
Nog maar twee generaties geleden zagen graslanden er in ons land geheel anders uit: meer dan de helft was kruidenrijk en de rest was in ieder geval rijk aan verschillende grassoorten. Tegenwoordig is van het totale areaal van grofweg 1 miljoen hectare nog slechts een paar procent te kwalificeren als kruidenrijk grasland. En ruim 90% daarvan is gelegen in wat wij nu natuurgebieden noemen. Uit oogpunt van biodiversiteit is toename van het areaal kruidenrijke graslanden van essentieel belang. Ook voor de gezondheid van vee zijn dergelijke graslanden van grote betekenis. Ze vormen als het ware een natuurlijke apotheek.

Gebruik
De graslandgids is te gebruiken door iedereen die betrokken is bij het omvormen van soortenarme, uniforme graslanden. Met de gids kunt u uitgangssituaties en ontwikkelingsfasen herkennen. Aan de hand van grondsoort en vochttoestand bepaalt u vervolgens een doelgerichte gebruiksvorm voor het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Naast een stappenplan en overzichtelijke diagrammen zijn er veel foto’s opgenomen van graslandtypen en karakteristieke plantensoorten. Bij de algehele herziening is dankbaar gebruik gemaakt van een eerder uitgevoerde evaluatie. Nog meer aandacht is gegeven aan de landbouwkundige toepassing van kruidenrijk grasland en de kengetallen van kruidenrijke rundveehouderijen van de toekomst. Meer ruimte krijgen ook inzaaipraktijken, ‘probleemsoorten’ en de betekenis van kruidenrijk grasland voor insecten en weidevogels. Het belang van bodembiodiversiteit en bodemvoeding mocht natuurlijk niet ontbreken. Tenslotte is een handig overzicht van graslandtypen en karakteristieke plantensoorten toegevoegd.